strumica denes logo

УБАВО СЕЌАВАЊЕ: Погледнете како изгледаше испраќањето војници на старата автобутска станица во Струмица!

Автор:

Датум:

јуни 14, 2024

Автор:

Датум:

јуни 14, 2024

Објавено во групата Гувори Струмички:

Едно време,коо одаа машките вујници,пред да од’т са пуздравуваа су сите уд маалта и секоо думаќинка ги дарув’ше су пу некоо паричка ,чурапе , мајца или риза ,а некуј им даваа и пу нешто благичко за пу пат.

На афтобуската им’ше ного плак уд блиските руднини, а војнико кач’ан на К’РКАЧ на другаарто мор’ше храбро д’ с’ д’рже.