Home

Perdormire
Екологија

ЗАПОЧНАА ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ СО КОИ ЌЕ СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМОТ СО АТМОСФЕРСКИТЕ ВОДИ ОД ПОРОЈОТ „КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

Home

Започнаа градежните активности со кои го решаваме проблемот со атмосферските води од поројот „Крушевска Република“.

Инвеститор на проектот е Општина Струмица и Министерството за заштита на животната средина, а реализацијата чини околу 5 милиони денари.

Поројот „Крушевска Република“ поминува низ централниот дел од градот Струмица и е еден од главните реципиенти за атмосферски води во градот. Ги зафаќа водите од сливните подрачја над урбаниот дел, како и дел од водите од урбаниот дел кои преку атмосферските колектори се испуштаат во него и завршуваат во рeката Тркајна.

Вкупната должина на каналот од базната преграда до реката Тркајна изнесува околу 3.000 метри од кои половина се во урбаниот, а другата половина вон урбаниот дел на градот.

Со овој проект опфатено е уредување на првиот вон урбан дел на каналот и тоа од транзитниот пат до реката Тркајна во должина од 1.500 метри и планирано е бетонирање на еден дел од каналот.

Најчесто голем дел од оваа делница на каналот е зараснат со дрвја и водни растенија како трска и шамак. Од нив и наносите, коритото на оваа делница во најголем дел е уништено дури и подигнато, а на вливот во реката Тркајна има наталожено наносен материјал, што значи дека се заедно претставуваше голем проблем во функционирањето на овој канал.

Сега со овие градежни зафати проблемот ќе биде решен