strumica denes logo

Советот на општина Струмица на 12.06.2018 ((вторник) ќе ја одржи единаесеттата седница во Домот на АРМ со почеток во 11 ,00 часот со следниот Дневен ред:

Автор:

Датум:

јуни 11, 2018

Категории:

Струмица

Автор:

Датум:

јуни 11, 2018

Категории:

Струмица

1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година;
2. Предлог –Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2018 година;
3. Предлог – Програма за измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година;
4. Предлог – Програма за измени на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година;
5. Предлог – Програма за измени на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година;
6. Предлог-Програма за измени на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2018 година;
7. Предлог-Програма за дополувања на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година;
8. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2018 година;
9. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица;
10. Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица;
11. Годишен план за вработување на Општина Струмица за 2018 година;
12. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица;
13. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година;
14. Предлог – Одлука за доделување финансиски средства на Фејзи Асанов од Струмица;
15. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Репубика Мaкeдонија на подрачјето на Општина Струмица за 2018 годинa;
16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локални патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови;
17. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на УО во СОУ „Никола Карев“ Струмица;
18. Предлог – Решение за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;
19. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта –Струмица“ за период 01.01.2018 – 31.03.2018 година;
20. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП “Паркиралишта – Струмица“ за 2018 година;
21. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за период 01.01 -31.03.2018 година;
22. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
23. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица;
24. Годишен план за вработување за 2019 година на СОУ „Јане Сандански“-Струмица;
25. Годишен план за вработување за 2019 година на СОУУД „Димитар Влахов“-Струмица;
26. Годишен план за вработување за 2019 година на СОУ „Никола Карев“-Струмица;
27. Годишен план за вработување за 2018 година на ООМУ „ Боро Џони“-Струмица;
28. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица;
29. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица;
30. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица;
31. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица;
32. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле;
33. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш;
34. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково;
35. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Гоце Делчев“ Струмица; и
36. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино.