Советот на општина Струмица ќе ја одржи деветтата седница на 12.04.2018 година (четврток) во 11 часот со следниот дневен ред

април 10, 2018

1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година;
2. Предлог – Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански регион;
3. Предлог – Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Општина Струмица за дооформување на градежна парцела;
4. Предлог – Одлука за отуѓување на патничко моторно возило;
5. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување проценувачи на пазарната вредност на недвижниот имот како даночна основа при утврдувањето на даноците на имот на подрачјето на општина Струмица;
6. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2017 година;
7. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2017 година;
8. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2017 година;
9. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2017 година;
10. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле за 2017 година;
11. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2017 година;
12. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2017 година;
13. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2017 година;
14. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2017 година;
15. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Маршал Тито” Муртино за 2017 година;
16. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 2017 година;
17. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев” Просениново за 2017 година;
18. Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони” Струмица за 2017 година;
19. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2017 година;
20. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година;
21. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година;
22. Годишен план за вработување во Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2018 година;
23. Годишен план за вработување во Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година;
24. Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2019 година;
25. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година;
26. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП “Паркиралишта“ за 2019 година;
27. Извештај за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за периодот 1-12 месец 2017 година;
28. Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година;
29. Одлука за утврдувањре на висината на бодот за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
30. Ценовник за вршење работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
31. Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ за 2019 година;
32. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година;
33. Одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година;
34. Одлука за висината на цена на приклучок за одведување на отпадни води во населено место Добрејци;
35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 163 КО Раборци;
36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2774/1 КО Банско;
37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7671 КО Струмица;
38. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7697 КО Струмица; и
39. Предлог-Одлука за одстапување на трајно користење на Прочистителната станица во Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна:

НАЈНОВИ ВЕСТИ