СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЈА ОДРЖА ДЕСЕТТАТА СЕДНИЦА СО СЛЕДНИОТ ДНЕВЕН РЕД!

мај 2, 2018

 

Советот на општина Струмица во четврток (03.05.2018 година) во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот  ја одржи десеттата седница со следниот дневен ред:

1. Предлог – Одлука за пристапување кон измена и дополнување на Статутот на општина Струмица;
2. Нацрт – Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица;
3. Предлог – Одлука за изработка и спроведување на проект „Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил”;
4. Предлог – Одлука за изработка и спроведување на проект „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот” ;
5. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправен јавен објект на ОО на „Црвен крст“ Струмица;
6. Предлог – Одлука за доделување на финансиски средства на Фестивал пролетни веселби – с. Чалакли , Валандово;
7. Предлог – Одлука за именување на општинско фудбалско игралиште;
8. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за давање согласност за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Општина Струмица за дооформување на градежна парцела;
9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6391/18, КО Струмица;
10. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Никола Вапцаров” Струмица;
11. Предлог- Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Сандо Масев” Струмица;
12. Предлог- Решение за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито” Струмица;
13. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Видое Подгорец” Струмица;
14. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “ Герас Цунев” с. Просениково;
15. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “ Св. Кирил и Методи” с. Дабиле;
16. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “ Гоце Делчев” с. Вељуса;
17. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито” Муртино;
18. Предлог- Решение за разрешување и именување претставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев” Куклиш; и
19. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООМУ “ Боро Џони” Струмица.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: