strumica denes logo

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО СЛЕДНИОТ ДНЕВЕН РЕД СО КОЈ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЈА ОДРЖА 26-ТА СЕДНИЦА!

Автор:

Датум:

август 30, 2019

Категории:

Струмица

Автор:

Датум:

август 30, 2019

Категории:

Струмица

Советот на општина Струмица ја одржа 26-та седница со следниот дневен ред:

1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Струмица за вториот квартал од 2019 година;

2. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година;

3. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година;

4. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;

5. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година;

6. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;

7. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година;

8. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година;

9. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година;

10. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година;

11. Извештај од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07 2019 година;

12. Предлог-Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности;

13. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Ристо Николов од Просениково;

14. Предлог – Одлука за доделување на финансиски средства за органицазијата Отворени забавни фудбалски школи 2019 година;

15. Предлог – Одлука за усвојување на план за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух);

16. Педлог – Одлука за давање на користење на деловни простории на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица;

17. Педлог – Одлука за давање на користење на деловни простории на ЈП „Струмица – гас“ Струмица;

18. Предлог – Одлука за давање на користење на деловна просторија на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјални работи – Струмица;

19. Предлог – Одлука за давање на користење на деловни простории на АД Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, Подружница ЦРПС Струмица;

20. Предлог-Одлука за утврдување на локација за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите;

21. Предлог – Одлука за ангажирање механизација и техничка опрема за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите;

22. Барање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;

23. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;

24. Годишен план за вработвање за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица;

25. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица за периодот 01.01. 2019 до 30.06.2019 година;

26. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за 2020 година;

27. Барање согласност за обезбедени финансиски средства, за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за 2020 година;

28. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ за првото полугодие од 1 до 6 месец 2019 година; и

29. Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I-III месец 2019 година.