ШЕЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Денес 11.08.2017 година со почеток во 10:00 часот, Советот на Општина Ново Село ја одржа шеесет и седмата седница на чиј дневен ред беа следниве точки:

1 .Верификација на мандат на член на Совет на општина Ново Село;
2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Ново Село за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година;
3. РЕШЕНИЕ ЗА НЕ ОБЈАВУВАЊЕ на Одлуката за распишување референдум на локално ниво донесена на седница на Советот на општина Ново Село;
4. РЕШЕНИЕ ЗА НЕ ОБЈАВУВАЊЕ на Одлуката за усвојување на барање од ТУР КЛУБ ДОО Струмица;
5. Предлог – Одлука за распишување на референдум на локално ниво;
6. Именување на член на управен одбор на ЈОУГД „СОНЦЕ“ – Ново Село по предлог на Министерство за труд и социјална политика;
7. Извештај за работа на ЈОУГД „СОНЦЕ“ – Ново Село за 2016/2017 година;
8. Предлог – Одлука за утврдување на Комисија за прием на повеќе деца од проектираниот број капацитет на ЈОУГД „СОНЦЕ“ – Ново Село и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца;
9. Разгледување на молби и барања;

маркетинг


Select
Ознаки: , ,