Чистење на речното корито на река Струмица

14947500_1222162714471709_4664338624264822766_n

Во рамките на Програмата на Европска Унија за санирање на штетите од поплавите имплементиран од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) предвидено е чистење на коритото на реката Струмица од вегетација и наноси во должина од 24 км и 240.000 м3, геодетско снимање на речното корито, реконструкција на оштетените земјени насипи и регулирање на речното корито со санирање на насипи.

Активностите во општина Босилово моментално се одвиваат на локација од мост Босилово до мост Дабиља.

маркетинг


Select