Дневен ред за 47-ма седница на Советот на општина Василево

dscn5467-792x300

Во вторник, 29.11.2016 година, со почеток во 13,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи 47-та седница. За работа на седницата предчлошен е следниот дневен ред:

1. Предлог-програма за управување со отпад на територијата на општина Василево за 2017 год.

2. Предлог-програма за активностите на општина Василево во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2017 година.

3. Предлог-програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година.

4. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, викендица на к.п бр. 931/3 во КО Василево.

5. Предлог-одлука за давање согласност за легализација на бесправно изградени објекти на земјиште на општина Василево к.п бр. 1858/1 во КО Ангелци.

6. Донесување на одлука по барањето поднесено од ЛД „фазан“ од Василево.

7. Донесување на одлука по барањето поднесено од Цеков Туше од с. Седларци.

Седницата ќе се одржи вопросториите на Домот на културата во Василево.

маркетинг


Select