Дневен ред за 47-ма седница на Советот на општина Василево

dscn5467-792x300

1. Предлог-програма за управување со отпад на територијата на општина Василево за 2017 год.

2.Предлог-програма за активностите на општина Василево во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2017 година.

3. Предлог-програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година.

4. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, викендица на к.п бр. 931/3 во КО Василево.

5. Предлог-одлука за давање согласност за легализација на бесправно изградени објекти на земјиште на општина Василево к.п бр. 1858/1 во КО Ангелци.

6. Донесување на одлука по барањето поднесено од ЛД „фазан“ од Василево.

7. Донесување на одлука по барањето поднесено од Цеков Туше од с. Седларци.

 

маркетинг


Select