Дневен ред за 46-та Седница на Советот на општина Василево

dscn54671-792x300

Во понеделник, на 31.10.2016 година, со почеток во 15,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 46-та седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Предлог-одлука за одтуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево.
 2. Предлог–одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 година со обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања во општина Василево.
 3. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2016 година за периодот 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-1).
 4. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-2).
 5. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-3).
 6. Давање согласност на новиот Правилник за внатрешна организација на ЈПКД „Турија“ Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“ Василево.
 7. Давање согласност на новиот Правилник за систематизација на работни места на организација на ЈПКД „Турија“ Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“ Василево.
 8. Предлог-решение за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-годишна програма за работа на советот на општина Василево за 2017 година.
 9. Предлог-програма за социјална заштита на општина Василево за 2017 година.
 10. Предлог-програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2017 година.
 11. Предлог-програма за поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017 година.
 12. Предлог-програма за одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
 13. Предлог-програма за спорт рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
 14. Предлог-програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2017 година.
 15. Предлог-програма за локален екононски развој на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
 16. Предлог-програма за изградба, реконструкцијација, одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Василево за 2017 година.
 17. Предлог-програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на грдаежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
 18. Предлог-програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017 година.
 19. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2017 година.
 20. Предлог-програма за уредување на просторот на градежно земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017 година.
 21. Предлог-програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води во општина Василево за 2017 година.
 22. Предлог-програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
 23. Предлог-одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на теритријата на општина Василево.
 24. Предлог-програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016/2017 година во зимски услови.
 25. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Василево за 2017 година.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

маркетинг


Select